Urząd Gminy w Potworowie
flash_foto_01 flash_foto_02 flash_foto_03 flash_foto_04 flash_foto_05 flash_foto_06 flash_foto_07 flash_foto_08 flash_foto_09 flash_foto_10
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Postępowanie karne - Przemoc w rodzinie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Potworowie.

 

Pobierz PDF

Postępowanie karne

 
 
- logo_gops_potworow_baner.jpg
 
Podstawowym celem postępowania karnego jest  pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej oraz ochrona interesów pokrzywdzonego.

Postępowanie karne prowadzone jest:

 • przez Policję lub prokuratora - postępowanie przygotowawcze,
 • w przypadku wniesienia do sądu aktu oskarżenia - przez sąd - postępowania rozpoznawcze,
 • po wydaniu wyroku - także przed sądem - postępowanie wykonawcze.

Postępowanie przygotowawcze

Pomimo faktu, że wszczęcię postępowania w przypadku przestępstwa znęcania się nad osobami najbliższymi następuje z urzędu, warto jest złożyć oficjanle zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa na Policji lub w prokuraturze wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy tego przestępstwa.

Po złożeniu zawiadomienia wydane zostaje postanowienie o wszczęciu  lub odmowie wszczęcia postępowania, na które przysługuje zażalenie do właściwego sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Po wszczęciu postępowania przygotowawczego osobie podejrzanej można postawić zarzuty popełnienia przestępstwa, a następnie zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także zapobiegnięcie popełnieniu przez sprawcę nowego, ciężkiego przestępstwa.

Prokurator, w toku postępowania przygotowawczego, a sąd aż do momentu wydania wyroku w sprawie, mają prawo do zastosowania następujących środków zapobiegawczych:

 • tymczasowe aresztowanie (sąd na wniosek prokuratora),
 • oddanie pod dozór Policji z obowiazkiem stosowania się do wymagań w postaci:
  • zakazu opuszczania miejsca pobytu,
  • zgłaszania się do organu dozorującego,
  • zawiadamiania organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie powrotu,
  • zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami,
  • zakazu przebywania w określonych miejscach,
  • innych ograniczeń swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonania dozoru.
 • oddanie sprawcy pod dozór Policji zamiast zastosowania tymczasowego aresztowania, pod warunkiem, że sprawca w wyznaczonym terminie opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu;
 • nakazanie sprawcy opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
 • zakaz opuszczenia przez sprawcę kraju.

W przypadku wszczęcia postępowania przez Policję lub prokuratora, pokrzywdzony staje się uczestnikiem postępowania, któremu przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji udzielonej w zrozumiałej formie;
 • prawo odmowy składania zeznań oraz prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie;
 • prawo do przesłuchania w odpowiednich warunkach;
 • prawo do składania wniosków dowodowych;
 • prawo przeglądu akt, sporządzania z nich odpisów i kserokopii oraz uzyskiwania uwierzytelnionych kopii dokumentów;
 • prawo do pełnomocnika;
 • prawo do zaskarżania decyzji organów procesowych;
 • prawo do uzyskania informacji o zwolnieniu sprawcy z aresztu.

 Przepisy dotyczące postępowania przygotowawczego nakładają na pokrzywdzonego także i obowiązki, takie jak:

 • obowiązek stawiennictwa na każde wezwanie Policji lub prokuratora - uchylanie się od stawiennictwa może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, przymusowym doprowadzeniem a nawet nałożeniem kary aresztu;
 • obowiązek poddania się oględzinom i badanim lekarskim,
 • obowiązek zawiadomienia organu procesowego o każdej zmianie zamieszkania lub przebywania.

Postępowanie przygotowawcze kończy się sporządzeniem aktu oskarżenia lub wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania.

Postępowanie rozpoznawcze

Postępowanie rozpoznawcze to etap postępowania, w którym sprawa toczy się przed sądem (po wniesieniu aktu oskarżenia).

W postępowaniu przed sądem pokrzywdzony nie jest stroną z mocy prawa. Jeżeli chce aktywnie działać w sprawie, zgłaszać świadków, zaskarżać orzeczenia koniecznym jest złożenie oświadczenia, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Podstawowe prawa oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu prowadzonym przed sądem to:

 • prawo do informaji udzielonej w zrozumiałej formie,
 • prawo odmowy składania zeznań oraz prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie,
 • prawo składania wniosków dowodowych,
 • prawo przeglądu akt, sporządzania z nich odpisów i kserokopii oraz uzyskiwania uwierzytelnionych kopii dokumentów,
 • prawo do zadawania pytań biegłym, świadkom i oskarżonemu,
 • prawo do pełnomocnika,
 • prawo zaskarżenia decyzji organów procesowych - (od wyroku - apelacja, od postanowienia - zażalenie).

Podstawowe obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem:

 • obowiązek stawiennictwa na każde wezwanie sądu,
 • obowiązek poddania się oględzinom i badaniom lekarskim,
 • obowiązek zawiadomienia sądu o każdej zmianie zamieszkania lub przebywania pokrzywdzonego.

Postępowanie przed sądem zazwyczaj kończy się wydaniem wyroku.

W razie uznania spracy przemocy winnym, sąd wydaje wyrok skazujący, w którym wymierza właściwą karę, a czasem ewntualne obowiązki, które musi wykonać skazany, zwane środkami karnymi. Sąd może także wydać wyrok, w którym warunkowo umorzy postępowanie, ale wyznaczy okres próby.

W przypadku uznania, że oskarżony nie dopuścił się popełnienia przestępstwa, wówczas sąd wydaje wyrok uniewinniający.

Rodzaje kar

W zależności od rodzaju popełnienia przestępstwa sąd może nałożyć karę grzywny, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności. Przestępstwo znęcania nad osobą najbliższą zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Sąd skazując sprawcę przemocy może orzec wobec niego następujące obowiązki, w ramach środków karnych:

 • obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,
 • zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W ramach obowiązków, ktore sprawca przemocy musi wykonać w okresie próby sąd może zobowiązać skazanego do:

 • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,
 • przeproszenia pokrzywdzonego,
 • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
 • poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabiltacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,
 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych (dla sprawców przemocy w rodzinie),
 • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
 • powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzonym lub zbliżania do pokrzywdzonego,
 • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
 • innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

Postępowanie wykonawcze

Postępowanie wykonawcze do etap postępowania zmierzający do wykonania wydanego w stosunku do skazanego orzeczenia.

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu wykonawczym to:

 • prawo do informacji o opuszczeniu przez skazanego więzienia - (zwolnienie, przepustka, ucieczka) - na wniosek pokrzywdzonego,
 • prawo do wyrażenia zgody na udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • prawo do informacji o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - na wniosek,
 • prawo do wystąpienia do sądu penitencjarnego o wyposażenie w urządzenie monitorujące orzeczony zakaz zbliżania przy dozorze elektronicznym,
 • prawo do zawiadamiania odpowiednich organów o naruszeniu przez sprawcę pozostającego na wolności porządku prawnego,
 • prawo do uzyskania pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 • prawo do ubiegania się o kompensatę.

Postępowanie wykonawcze kończy się z chwilą wykonania przez sprawcę nałożonej na niego kary, środków karnych bądź środków probacyjnych.

Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel.: 48 671 30 46, 48 671 30 48, fax: 48 671 30 48 wew. 100, email: potworow@potworow.pl, http://www.potworow.pl
NIP: 798 12 77 695, Regon: 000540162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x