Urząd Gminy w Potworowie
flash_foto_01 flash_foto_02 flash_foto_03 flash_foto_04 flash_foto_05 flash_foto_06 flash_foto_07 flash_foto_08 flash_foto_09 flash_foto_10
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Położenie
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Położenie - O Gminie - Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Potworowie.

 

Pobierz PDF

Położenie

 

 


Powierzchnia, ludność:
Gmina Potworów jest gminą wiejską o powierzchni 81,70 km2, położoną w południowej części województwa mazowieckiego, na terenie powiatu przysuskiego, zamieszkałą przez 4 220 osoby. 

 - powiat_przysuski_potworow.pl.gif

Powiat przysuski

 

Sąsiaduje z sześcioma gminami:

 • od wschodu - Radzanów (powiat białobrzeski) i Przytyk (powiat radomski),
 • od zachodu - Klwów i Rusinów,
 • od południa - Przysucha,
 • od północy - Wyśmierzyce (powiat białobrzeski).

Sieć osadniczą Gminy tworzy 15 sołectw obejmujących 16 miejscowości.

Mapa Gminy Potworów znajduje się tutaj
 

Powiązania zewnętrzne:
1. Ponadlokalne ośrodki pełniące obsługę ludności Gminy Potworów, m.in. w zakresie tzw. administracji specjalnych:
 • Przysucha - siedziby instytucji ponadlokalnych: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Nowe Miasto - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 • Radom - administracja szczebla wojewódzkiego oraz obsługa w zakresie usług "wyższego rzędu" tj.: nauka, kultura, ochrona zdrowia.

2. Dostępność komunikacyjna:

 • Drogi krajowe regionalne:
  • Nr 48 Tomaszów Mazowiecki-Potworów-Kock
 • Drogi wojewódzkie regionalne:
  • Nr 727 Klwów-Przysucha-Szydłowiec
  • Nr 729 Przystałowice Duże-Potworów
  • Nr 740 Radom-Potworów

 

Uwarunkowania przyrodnicze:

Gmina Potworów położona jest w obrębie Równiny Radomskiej, stanowiącej część makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckiego.

Morfologicznie należy do terenów słabo urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz  są pochodzenia polodowcowego.

Na terenie Gminy w miejscowościach Mokrzec i Rdzuchów Kolonia występują udokumentowane złoża żwiru i pospółki.

Zasadnicze zręby rzeźby tworzącej dzisiejszą powierzchnię Gminy Potworów uformowane zostały w czasie recesji zlodowacenia środkowopolskiego. Ostateczny kształt nadały jej później uformowane doliny rzeczne. Deniwelacje terenu w obszarze Gminy wynoszą ok. 35 m.

Najniższy punkt (ca 155,5 m n.p.m) znajduje się w obrębie doliny rzeki Wiązownicy k/Mokrzca, natomiast najwyższy punkt (190,5 m n.p.m) znajduje się w północnej części Gminy k/Kacperkowa.

Prawie cały obszar Gminy leży w zlewni rzeki Wiązownicy, która jest dopływem Radomki. Jedynie północno-wschodni fragment to zlewnia rzeki Drzewiczki będącej dopływem Pilicy.

Klimat

Generalnie warunki klimatyczne na obszarze Gminy Potworów można uznać za korzystne.

Większość obszaru Gminy posiada bardzo dobre warunki klimatyczne, wilgotnościowe i wietrzne z małą częstotliwością zalegania mgieł.

Czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi 50-60 dni, gdzie orientacyjna liczba dni w roku z przymrozkami to 100-118 (dni mroźnych 30-50).

Na podstawie notowań określić można, że w Gminie Potworów średnia roczna temperatura wynosi od +7,5°C do +8,5°C, a ilość opadów w skali rocznej 500-650 mm, przy średniej krajowej 600 mm.

Okres wegetacyjny trwa od 210 do 217 dni.

Gleby

Jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego, mających wpływ na strukturę upraw i wysokość plonów są gleby.

Gmina Potworów jest mało zróżnicowana pod tym względem. Przeważającą część obszaru, bo aż 60% zajmują gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych i piasków, charakteryzują się IV i V klasą. W obniżeniach terenu i dolinach rzek i cieków występują gleby brunatne kwaśne i wyługowane oraz gleby torfowe, mułowe i glejowe. Udział jakościowy gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi:

 • klasa II           ok. 10%
 • klasa III          ok. 14%
 • klasa IV         ok. 28%
 • klasa V i VI    ok. 48%

Bogactwa naturalne

Na obszarze Gminy Potworów nie występują znaczące ilości bogactw naturalnych. Większość to pospolite surowce mineralne takie jak: zalegające osady czwartorzędowe, piaski i żwiry oraz kamień wykorzystywany do utwardzania dróg.

Lesistość

Kompleksy leśne stanowią 12,20% powierzchni Gminy Potworów, zajmując powierzchnię 12,40 km2. Dominują lasy młode, których wiek nie przekracza 40 lat. Wsród drzew prym wiedzie sosna (ok.80%).

Lasy to przede wszystkim bogactwo, które korzystnie wpływa na lokalny klimat, jakość gleb jak również równowagę biologiczną.

Zasoby wodne

Na terenie Gminy Potworów funkcjonuje 10 zbiorników retencyjnych o łącznej powierzchni 5,58 ha lustra wody i pojemności 55,70 tys. m3.

Pełnią one głównie funkcje przeciwpożarowe, zaopatrzenia w wodę oraz wykorzystywane są do nawadniania terenów rolnych.

Dla zwiększenia retencji na terenie Gminy, budowany jest nowy zbiornik w Rdzuchowie o powierzchni 30 ha oraz modernizowane są już istniejące zbiorniki.

Zanieczyszczenie środowiska

Powietrze atmosferyczne obok wód powierzchniowych jest najbardziej wrażliwym na zanieczyszczenia komponentem środowiska. Bezpośrednio decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. 

Na terenie Gminy Potworów istotny wpływ na jakość powietrza mają lokalne źródła emisji zanieczyszczeń. Są to przede wszystkim:

 • niskie emitory z kotłowni gospodarstw domowych opalanych węglem,
 • źródła mobilne (pojazdy samochodowe),
 • odory wynikające z prowadzonej działalności rolniczej.
Urząd Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów, pow. przysuski, woj. mazowieckie
tel.: 48 671 30 46, 48 671 30 48, fax: 48 671 30 48 wew. 100, email: potworow@potworow.pl, http://www.potworow.pl
NIP: 798 12 77 695, Regon: 000540162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x